مدير امور مالي كه مسئوليت تمامي اسناد و مدارك مالي بيمارستان به عهده دارد .

1-شرح وظايف واحد رسيدگي و تنظيم اسناد

*-رسيدگي به كليه اسناد اعم از حقوقي و تداركاتي و عمراني و ... و مطابق دادن با قوانين و مقررات مالي علي الخصوص آئين نامه هاي مالي و معاملاتي دانشگاه
*-پيگيري و اخذ بخش نامه هاي مختلف مالي و به روز نمودن اطلاعات مالي جهت بررسي بهينه اسناد
*- استعلام قيمتهاي مختلف كالا و خدمات دريافتي از بازار و ارگان هاي ذيربط و تطابق دادن با فاكتورها و اسناد تنظيم شده
*- بررسي دقيق اسناد مالي و جلوگيري از هرگونه تغييرات غير معمول و غير منطقي در ارتباط با اسناد تنظيم شده مربوطه
*-اخذ ليست كسورات حقوق و غير حقوق اعم از بيمه و ماليات از دريافت و پرداخت و بودجه اعتبارات و واريز به حسابهاي مربوطه
*- تحويل كسورات واريزي به واحد دريافت و پرداخت جهت تنظيم اسناد مربوطه

2-واحد دريافت و پرداخت و شرح وظايف آن:

*- دريافت گواهي كار و احكام پرسنلي از اداره كارگزيني و گسترش جهت تنظيم ليست حقوق پرسنل بيمارستان در موعد مقرر
*- ارائه ليست كسورات به مسئول امورمالي جهت تامين اعتبار و صدور چك حداكثر دو روز بعد از پرداخت حقوق
*- تنظيم ليست حقوق پرسنل به همراه كسورات واريزي
*- تنظيم ساير اسناد حقوق ومزايا اعم از عيدي- مسكن – كارانه و...

3-واحد بودجه و اعتبارات و شرح وظايف آن:

*-جمع آوري اطلاعات و آمار اسناد مالي اعم از حقوقي و تداركاتي و عمراني و رديف هاي اعتبار و...(در غالب بانك اطلاعاتي)
*-تفكيك اسناد مالي و تهيه نماينده اسناد مربوطه برابر تخصيص هاي صادره و اعتبارات دريافتي از استان
*-گرد آوري و جمع بندي تخصيص هاي صادره اعم از جاري و اختصاصي و رديفهاي اعتباري و عمراني و... و پيگيري اين كه اعتبار مربوطه دريافت گرديده يا خير
*-ارائه گزارش به مسئول امور مالي در ارتباط با هزينه هاي حقوق اعم از جاري و اختصاصي ،تعداد پرسنل اعم از رسمي و پيماني و هزينه شركت خدماتي و تعداد پرسنل به تفكيك برنامه و ساير اطلاعات جانبي
*-دريافت اطلاعات مربوط به ميزان درآمد درمان به تفكيك واحد هاي مربوطه از مسئول درآمد بيمارستان و ارائه گزارش به مسئول امور مالي
*-گزارش تغييرات احتمالي و غير معقول در هزينه هاي معمول اعم از بنزين،پذيرائي و نقليه و...
*-مقايسه هزينه هاي انجام گرفته نسبت به اعتبارات و تخصيص هاي دريافتي و ارائه گزارش عملكرد مقايسه

4- واحد امين اموال و شرح وظايف آن:

*-نظارت دقيق بر حسن اجرا فعاليت هاي انبار مصرفي و غير مصرفي و انبار داروئي
*-كنترل دقيق موجودي انبار طبق دفاتر و موجودي در سيستم با موجودي كالاهاي مربوطه در انبار
*-كنترل دقيق انبارها جهت اطمينان از ثبت دقيق قبض هاي انبار و حواله هاي صادره
*-نظارت بر بايگاني دقيق قبض هاي انبار و حواله انبار
*-حفظ و حراست از كليه اموال بيمارستان اعم از منقول وغير منقول ومصرفي و غير مصرفي
*-نظارت دقيق و كامل بر جابجاي و تغيير و تحول اموال بين واحدها طبق قوانين و مقررات مربوطه
*-تكميل فرم شماره 13 جهت تهيه ليست اموال بيمارستان و ارسال آن به استان
*- جهت كليه اموالي كه در واحدهاي مختلف وجود دارد مي بايست فهرست و ليست اموال تهيه و به امضاء مسئول مربوطه برساند و در مكان مناسب در واحد مربوطه نصب گردد.
*- درصورت وارد نمودن خسارت به اموال اداره شخص خاطي و مقصر مي بايست پاسخگو باشد در غير اينصورت مسئوليت عدم جبران خسارت متوجه امين اموال مي باشد.

5-واحد درآمد و شرح وظايف آن:

*- دريافت تعرفه هاي مورد نياز درماني و توزيع بين واحد هاي ذيربط
*-نظارت دقيق در حسن اجراي باطل نمودن تعرفه ها و دسته بندي تعرفه هاي باطله به صورت روزانه و ماهيانه و نگهداري در مكان مناسب
*-نظارت دقيق بر نحوه واريز وجوه نقد و همچنين واريز به موقع وجوه نقد
*-ثبت دفاتر واحد درآمد اعم از دفتر نگهداري حساب تعرفه از استان ،تحويل تعرفه به واحد ها
*-ثبت دفتر بانك حساب به صورت روزانه و مغايرت گيري آن در هر ماه و نگهداري صورت مغايرات مربوطه
*-بايگاني فيشهاي واريزي مربوطه به صورت جداگانه
*-ارسال به موقع وجوه نقد به دانشگاه و اسناد بيمه سازمانهاي بيمه گر به سازمانهاي مربوطه
*-دريافت كسورات اسناد بيمه به صورت ماهيانه از واحد درآمد دانشگاه و ارائه گزارش طلب از بيمه ها به مسئول امور مالي به صورت كتبي با مستندات مربوطه
*- پي گيري دستورالعمل ها و بخش نامه هاي مختلف از استان و ساير واحد ها جهت برنامه ريزي بهينه جهت واحد درامد و واحد هاي ذيربط

6-واحد انبار دارويي و شرح وظايف آن:

*-برآورد نياز دارويي به صورت كارشناسي با هماهنگي كارشناس امور داروئي و... جهت درخواست خريد
*-ارائه درخواست به شركتهاي داروئي معتبر. الويت با شركتهاي داروئي دولتي مي باشد.
*- ثبت و بايگاني قبوض انبار و حواله به صورت دقيق و تنظيم در سيستم
*-تطابق موجودي دارو و لوازم با موجودي در سيستم و گرفتن مغايرت بصورت ماهيانه يا حداكثر سه ماه يكبار
*-برآورد نياز واحدها به صورت كارشناسي و تحويل دارو و لوازم مورد نياز دقيقاً برابر نياز با هماهنگي امور داروئي
*-جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي اعم از درخواست هاي غير معقول و گزارش به امور مالي و مدير

7-واحد كارپردازي و شرح وظايف آن:

*-پرداخت هرگونه تنخواه به كارپردازي منوط به درخواست كتبي وتاييد رئيس بيمارستان .
*-سقف تنخواه كارپرداز برابر ماده 33 و 57 آئين نامه مالي معاملاتي دانشگاه مي باشد و شارژ تنخواه منوط به تسويه تنخواه دريافتي قبلي.
*-اولويت پرداخت به بيمه خودروهاي بيمارستان و آب، برق،گاز و تلفن مي باشد و مسئوليت عدم پرداخت آنها در موعد مقرر متوجه كارپرداز مي باشد.
*-كليه درخواستهاي اوليه مي بايست به تاييد رياست بيمارستان و امور مالي برسد در غير اينصورت برابر ماده 40 و 44 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه هرگونه هزينه يا خريد فاقد وجاهت قانوني مي باشد.
*-برگ درخواست اوليه كه توسط رئيس بيمارستان و امور مالي تائيد شده الزاماٌ مي بايست در هنگام امضاء سند هزينه ضميمه سند باشد.
*-كارپرداز مي بايست حداكثر48 ساعت بعد از صدور مجوز خريد، سند هزينه مربوطه را تحويل واحد رسيدگي نمايد.
*-كارپرداز الزماٌ به محض خريد فاكتور مربوطه را اخذ و به همراه جنس خريداري شده تحويل انبار نمايد و رسيد مربوطه را از انبار اخذ نمايد.
*-كارپرداز از دريافت و پذيرش هرگونه فاكتور از پرسنل و... بدون هماهنگي مديريت بيمارستان و امور مالي اجتناب نمايد.
*-هزينه پذيرايي فقط جهت مهمانان و بازرسان استاني و خارج از مجموعه بيمارستان انجام گيرد.
*-كارپرداز از خريد كالا و خدمات بصورت نسيه اجتناب ورزد همچنين فقط با درخواست كتبي واحدها و دستور رياست بيمارستان و امورمالي خريد نمايد و از خريد شفاهي يا تلفني اجتناب ورزد.
*-كارپرداز جنس خريداري شده را فقط تحويل انباردار دهد و از تحويل مستقيم اجناس به واحدهاي درخواست دهنده پرهيز نمايد.
*-كارپرداز در هنگام خريد مي بايست نهايت دقت را انجام دهد كه جنس با كيفيت بالا و كمترين قيمت خريداري گردد.
*-كارپردازي مي بايست با هماهنگي رياست بيمارستان و امور مالي و انباردار، خريد را عمدتاٌ بصورت يك جا انجام دهد و از خريدهاي جزئي اجتناب ورزد.
*-كارپرداز مي بايست از تحويل سند هزينه خام و ساير اسناد مالي به ديگران اكيداٌ خوداري نمايد.

8-واحد انبار و شرح وظايف انباردار:

*-انبار مي بايست هر هفته ليست كاملي از اجناس موجود در انبار را جهت اطلاع تحويل رياست بيمارستان و امور مالي دهد.
*-انباردار مي بايست كنترل دقيق نمايد كه اجناس خريداري شده دقيقاٌ با فاكتور مطابقت داشته باشد.
*-قبض انبار الزاماٌ مي بايست توسط انباردار صادر گردد.
*-انباردار فقط مجاز مي باشد كه اسنادخام مالي را تحويل كارپرداز و امور مالي دهد و از تحويل اسناد خام مالي موجود در انبار جداٌ خوداري نمايد.
*-خريدهاي كه بنا به درخواست انباردار انجام مي گيرد دقيقاٌ مطابق نياز سيستم و با هماهنگي رياست بيمارستان و امورمالي انجام گيرد در غير اينصورت مسئوليت آن متوجه انباردار مي باشد.
*-درخواست مصرفي كليه واحدها بصورت سهميه بندي و هر سه ماه يكبار باشد(توسط مسئولين واحدها) .
*-سهميه بندي جهت واحدها مي بايست با هماهنگي و مديريت و مترون و امور مالي انجام گيرد و به صورت مدون و زمان بندي شده انجام گيرد(زمان مشخص)
*-تحويل اجناس حتماٌ با درخواست كتبي واحدها و دستور رياست بيمارستان و امورمالي انجام گيرد.
*-اقلام حواله انبار تحت هيچ شرايطي نبايستي از اقلام درخواستي اوليه بيشتر باشد.
*-انباردار از نوشتن حواله انبار جهت درخواست هاي اوليه اي كه داراي قلم خوردگي يا لاك كرفتگي مي باشند مي بايست اكيداٌ خوداري نمايند. و همچنين از نوشتن حواله انبار جهت درخواست هايي كه اقلام قيد شده به صورت دو رنگ مي باشد اجتناب ورزد و مراتب را به سرپرستي اعلام نمايد.
*- كليه قبض هاي انبار صادره و حواله هاي صادر ثبت دفاترگردد. همچنين جهت كليه حواله هاي استاني قبض انبار صادر گردد و ثبت دفاتر شوند. (حواله استاني مانند فاكتور فرض شود)
*- چنانچه واحدها سهميه اقلام مصرفي خود را در مدت زمان مشخص شده(سه ماهه يا شش ماهه) دريافت نمايند ديگر در مدت زمان ياد شده مجاز نمي باشند جهت اقلامي كه دريافت نموده اند مجدداً درخواست دهند مگر با دستور و تأئيد مستقيم رياست بيمارستان.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-2 10:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ