شرح وظايف واحد کارگزینی :


1. تهيه پيش نويسهاي كارگزيني از قبيل : پيش نويس احكام انتقال،ترميم حقوق ،مرخصي، ارتقاء گروه، مأموريت
2. تهيه احكام پرسنلي
3. بررسي ارزشيابي كاركنان و اجراي صحيح ارزشيابي
4. آموزش پرسنل در خصوص شرح وظايف چگونگي ارزشيابي و حقوق قانوني پرسنل
5. تهيه گزارشات لازم از جمله گزارشات آماري و گزارشهايي كه از سوي مسئولين مربوطه ميشود
6. پيش بيني و تهيه احتياجات پرسنل
7. شركت در كميسيونها و جلسات مختلف
8. پاسخگويي ، مكاتبات اداري و سوالات مراجعين و مسئولين مربوطه
9. پيگيري امور مربوط به آموزش كاركنان ( استخدامي ، جديد الورود طرح لايحه و پيام آوران بهداشت )
10. امور مربوط به كاركنان مشمول طرح لايحه نيروي انساني ، پيام آوران بهداشت و ضريب k
11. انجام امور بازنشستگي كاركنان بازنشسته و كاركناني كه به بازنشستگي نائل مي شوند
12. آموزش مسائل اداري و منابع انساني به كاركنان در طول سال
13. اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و كاركنان دسته هاي بهداشتي درماني و همچنين مديران و مشاوران ستادي
14. تشكيل كميته مختلف مربوط به منابع انساني در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش ، ارتقاء گروه ، تغيير عنوان ، طرح تكريم ارباب رجوع و غيره و پيگيري مصوبات كميته
15. انجام امور مربوط به مرخصي كاركنان
16. تهيه و تكميل برگه هاي تخصيص جهت انتصاب و ارتقاء گرو ه و تعغير عنوان
17. اجراي طرح هاي طبقه بندي مشاغل و تشكييل كميته هاي مربوطه
18. انجام امر مربوطه به گزينش كاركنان
19. كنترل ورود و خروج پرسنل
20. بايگاني اسناد و مدارك مربوط به پرسنل
21. اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري
22. مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و بخشنامه هاي مربطه
23. پيگيري نيازهاي استخدامي و اعلام نياز دستگاه با توجه به پستهاي بلاتصدي
24. انجام امورات مربوط به تمديد قرارداد كاركنان پيماني و تكميل فرم هاي تمديد قرارداد
25. انجام ساير امور ارجاعي

مشخصات همکاران کارگزینی و شرح وظایف آنها

ردیف
نام و نام خانوادگی
مسئولیت اجرایی
شرح وظایف
تلفن داخلی
1
ابوالفضل علیایی
مسئول کارگزینی
1-تهیه احکام پرسنلی
2- امور مربوط به كاركنان مشمول طرح لايحه نيروي انساني ، پيام آوران بهداشت وضريب k
3- انجام امور بازنشستگي كاركنان بازنشسته و كاركناني كه به بازنشستگي نائل مي شوند
4- تهيه و تكميل برگه هاي تخصيص جهت انتصاب و ارتقاء گرو ه و تغیير عنوان
5- پيگيري نيازهاي استخدامي و اعلام نياز دستگاه با توجه به پستهاي بلاتصدي
6- انجام امورات مربوط به تمديد قرارداد كاركنان پيماني و تكميل فرم هاي تمديد قرارداد
1166
2
فاطمه ایزدی
مسئول بایگانی
1-تشکیل پرونده پرسنلی
2-بايگاني اسناد و مدارك مربوط به پرسنل
1157
3
مژگان جانفزا
مسئول حضور و غیاب
1-انجام امور مربوط به حضور و غیاب و مرخصي پرسنل
2- كنترل ورود و خروج پرسنل
3-انجام امور مربوط به کمسیون پزشکی
1122
4
امراله زارع
مسئول دبیرخانه
1-پاسخگويي ، مكاتبات اداري و سوالات مراجعين و مسئولين مربوطه
2-تایپ پیش نویس کارگزینی
1111
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-16 10:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ