مسئول واحد : هادی یوسفی گشتاسب

 

پست سازمانی : مسئول فنی عمران و تاسیسات

 

 

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم برق

 شرح وظایف مسئول