سوپروایز آموزشی ، پرستاری است که مسئولیت های فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامائی مرکز آموزشی –درمانی و تحت نظارت مدیر پرستاری و جهت اهداف سازمان را به عهده دارد.
 
شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت به شرح زیر می باشد:
1)      تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت ،میان مدت ،بلند مدت)
2)      تعیین نیازهای آموزشی (مددجو و خانواده ،ردههای مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدیدالورود )
3)      تعیین اولویت های آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
4)      اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروهها
5)      تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
6)      تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی خدمات پرستاری و مامایی مورد نیاز مددجویان
7)      پیشنهاد تهیه کتب، مجلات ،جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
8)       تشکیل کمیته آموزش پرستاری
9)       هماهنگی جهت تشکیل و شرکت در کلاس های آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
10)   پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی و پژوهشی
11)   همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی کارکنان و مددجویان
12)   همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت در امر آموزش
13)   همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
14)   همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی
15)   هدایت و آموزش کارکنان در راستای:
      الف) حسابرسی کیفی خدمات پرستاری
      ب) ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات
      پ) ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده

16) هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی ذیربط
17) هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها ، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و ممدجویان
18) ثبت و گزارش و پاسخگوئی کلیه فعالیت های آموزشی به مدیر خدمات پرستاری
19) کنترل و نظارت بر آموزش های انجام دشه در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
20) کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها
21) ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق:
       - کنترل حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده
       - بررسی رضایت مندی مددجویان
       - بررسی رضایتمندی کارکنان پرستاری
 
22) کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری (در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش پرستاری
23) مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-15 9:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ