شرح وظايف مديرخدمات پرستاري

1- برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان

2- گردآوري اطلاعات از

    - مركز شامل: نمودار سازماني مصوب-هدف-نوع فعاليت-گزارشات ماهيانه وساليانه-گزارش حسابرسي پرستاري-پرونده هاي كاركنان-مصاحبه با كاركنان

    - مددجويان برحسب نوع بستري- نياز مراقبتي –خدمات ارائه شده

    - منابع شامل نيروي انساني (پرستاران-بهياران-كمك بهياران-تكنسين ها و كاردان هاي اطاق عمل و هوشبري و ساير كادر وابسته-ساختار فيزيكي-امكانات و تجهيزات

3- شركت فعال در نهادهاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درون سازماني

4- تعيين اهداف ( كوتاه مدت – ميان مدت – دراز مدت ) مبتني بر نيازها جهت تامين حفظ و ادتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو – بيمار با توجه به خط مشي هاي مركز متبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط

5- تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر

6- برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي –پژوهشي –كنترل و نظارت كنترل عفونت و ...)

7- ارائه راهكار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر

8- تدوين واجراي برنامه هاي آموزش بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري

9- ايجاد هماهنگي ومشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي – درماني و توانبخشي مركز

10- جلب مشاركت تيم بهداشتي مركز براي دستيابي به اهداف

11- ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه هاي پرستاري

12- مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز

13- تعيين وپيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندي آنها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري

14- برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت (كنترل عفونت)

15- انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحدهاي ذيربط در جهت ارتقاء دانش ومهارت حرفه اي كاركنان پرستاري

16- ارائه راهكارهاي اساسي در برنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذيربط

17- تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي

18- تعيين حدود وانتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح وظايف مصوب

19- بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفت هاي مختلف كاري

20- پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري

21- پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحدهاي ذيربط

22- تصميم گيري در مورد مرخصي ها- ماموريت ها و... كاركنان گروه پرستاري
23- مشاركت در طرح هاي پژوهشي

پرسنل مدیریت خدمات پرستاری

ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
1
معصومه معتضدیان 
کارشناس پرستاری
 مسئول واحد
2
شعله رحیمی
کارشناس ارشد پرستاری 
سوپروایزر آموزشی
3
زینب علیزاده
کارشناس پرستاری
سوپروایزر کنترل عفونت
4
کبری زارع قشلاقی
کارشناس پرستاری
 مسئول بخش اتفاقات
5
صدیقه زارع
کارشناس پرستاری
 


آمار نيروي انساني دفتر پرستاري :

 

رديف
بخش
پرستار
بهیار
ماما
اتاق عمل وبيهوشي
1
اتفاقات
8
4
--
3
2
بستري
8
--
--
--
3
دياليز
3
--
--
--
4
كوليز
1
--
--
--
5
زايشگاه
--
--
6
--
 
جمع
12
4
6
3

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-11 12:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ