مسئول واحد : امین زارع

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد مدیریت دولتی

مدت مسئولیت :از سال 1399 تاکنون

سوابق کاری :مسئول کارگزینی شبکه و بیمارستان از سال 1399

شماره تلفن داخلی:121

شرح وظایف:

رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به استخدام.
- تبدیل وضعیت استخدامی، ترخیص، بازنشستگی.
- انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارکنان.
- برنامه ریزی و سرپرستی امور کارگزینی.
- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری.
- اجرای خط مشی تعیین شده.