مسئول واحد : حسن کشاورز

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

مدت مسئولیت : از سال 1399

سوابق کاری : ----

شماره تلفن داخلی : 181

 
   

شرح وظایف :

 1. مکاتبه حداقل سه ماه قبل از پایان قرارداد جهت تعیین تکلیف قرارداد و اخذ مجوز لازم جهت ادامه قرارداد یا برگزاری فراخوان و مناقصه جدید.
 2. ارسال درخواست در سامانه معاملات و  قراردادها پس از اخذ مجوزهای لازم و قیمت پایه (http://mkp.sums.ac.ir)
 3. الصاق مدارک و مستندات مورد نیاز معتبر درخواست ها در سامانه معاملات و قراردادها
 4. پیگیری اخذ قیمت پایه جهت برگزاری فراخوان استعلام، مناقصه/مزایده و انعقاد قرارداد
 5. پیگیری اخذ شرایط اختصاصی واگذاری و انجام مکاتبه با مدیریت امور رفاهی و پشتیبانی
 6. پیگیری اخذ ضمانت انجام تعهدات و تخلیه مکان از پیمانکاران
 7. پاسخگویی به موقع به مکاتبات ارجاع شده از معاونتها و مدیریت های دانشگاه در خصوص قراردادها
 8. برگزاری فراخوان یا اخذ سه استعلام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (http://Setadiran.ir) به فاصله حداکثر 30 روز از زمان صدور مجوز
 9. نظارت بر جلوگیری از شروع بکار پیمانکار قبل از تکمیل امضای قرارداد و ارائه ضمانت انجام تعهدات
 10. اخذ نامه درخواست سفته به جای ضمانتنامه از برنده مناقصه یا مزایده و ارسال به امور قراردادها. (در صورت نیاز به جایگزینی سفته با ضمانتنامه بانکی)
 11. پیگیری اخذ مبلغ و چک های اجاره بها پیش از شروع بکار مستأجر
 12. تنظیم صحیح قرارداد و امضای قرارداد حداکثر تا یک ماه پس از شروع بکار برنده استعلام.
 13. تنظیم نامه ابلاغیه به پیمانکار و سازمان تامین اجتماعی پس از امضای قرارداد
 14. اسکن قراردادهای تکمیل امضا شده و بارگذاری در سامانه معاملات و قراردادها
 15. بازدید و نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد واحدهای واگذار شده (اعم از وضعیت پرسنلی، بیمه، وضعیت پرداخت ها، اجاره ها و ...)
 16. صدور اخطار معتبر در صورت عدم حسن اجرای مفاد قرارداد بر اساس مفاد قرارداد
 17. انجام امور شامل ارسال پاسخ نامه های اداری، ارسال اطلاعات و آمار و... پیگیری و اقدام در این خصوص در اسرع وقت
 18. شرکت در دوره های آموزشی مربوط به رابطین امور قراردادها.
 19. پیگیری امور مربوط به سامانه نیروهای شرکتی شامل: پیگیری(http://hrcompany.behdasht.gov.ir)
 20.  بارگذاری فایل بیمه بصورت ماهیانه- پیگیری دریافت کد رهگیری نیرو- ارسال لیست نیروها به منابع انسانی دانشگاه