مسئول بخش: مهری ایزدی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سابقه کار: 16 سال

شمار تماس داخلی: 134

در حال حاضر تعداد نیروی بخش اورژانس 15 پرستار می باشد.