مسئول بهبود کیفیت بیمارستان :خدیجه کارامد

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

سابقه :12 سال

شماره داخلی:120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف مسئول بهبود کیفیت:

 • برنامه ریزی جهت تدوین برنامه استراتژیک  با همکاری مدیران ارشد و میانی، و ارسال به بخش ها/واحدهای بیمارستان
 • نظارت و پایش برنامه عملیاتی، تهیه گزارش تحلیلی با مشارکت مسئولین بخش ها/واحدها ارائه گزارش به تیم مدیریت اجرایی و پیگیری اقدامات اصلاحی مصوب
 • شناسایی و تهیه فلوچارت فرایندهای اصلی با همکاری مدیر پرستاری و مسئولین و صاحبان فرایند در بخش ها/واحدها
 • تدوین شاخص های فرایندی، عملکردی بالینی و غیربالینی با مشارکت مسئولین/سرپرستاران بخش ها/واحدها، اولویت بندی در کمیته پایش و سنجش، ارائه به تیم مدیریت اجرایی
 • اخذ نتایج پایش شاخص ها از مسئولین/سرپرستاران واحدها/بخش ها.
 • تهیه و ارائه گزارش تحلیلی پایش شاخص های فوق حداقل فصلی به تیم مدیریت اجرایی و نظارت و پیگیری اقدامات اصلاحی مصوب.
 • نظارت بر شناسایی مشکلات و فرصت های قابل بهبود توسط مسئولین بخش ها/واحدها
 • تدوین برنامه بهبود کیفیت با همکاری مسئولین بخش ها/واحدها، ارائه به تیم مدیریت اجرایی، نظارت بر اجرا و پیشرفت برنامه بهبود و ارائه گزارش تحلیلی نتایج پایش برنامه به تیم مدیریت اجرایی.
 • بررسی و تحلیل شرایط موجود مرکز و پیشنهاد راهکارهای عملی و علمی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم.
 • نظارت بر تدوین، بازنگری و اجرای خط مشی ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی بیمارستان با همکاری صاحبان فرایند.
 • نظارت بر دسترسی کارکنان به مستندات و فایل های الکترونیک اعتباربخشی.
 • طراحی و اجرای برنامه ممیزی داخلی بخش ها/واحدها در راستای پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در فواصل زمانی معین و ایجاد هماهنگی بین گروه های ممیزی.
 • تهیه و ارائه گزارش تحلیلی ممیزی داخلی به تیم مدیریت اجرایی و پیگیری اقدامات اصلاحی.
 • تشکیل کمیته پایش و سنجش طبق ائین نامه مربوطه و پیگیری مصوبات
 • حضور در جلسات کمیته های بیمارستانی و نظارت بر برگزاری و اجرای مصوبات کمیته های بیمارستانی
 • هماهنگی با مدیریت ارشد جهت تشکیل منظم جلسات تیم مدیریت اجرایی.
 • ارتقاء سطح اگاهی و دانش در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتباربخشی
 • محوریت دفتر بهبود در رضایت سنجی بیماران و همراهان با همکاری واحد حقوق گیرنده خدمت/تکریم و ارائه گزارش تحلیلی نتایج مربوطه در فواصل زمانی معین.
 • برنامه ریزی جهت آموزش و فرهنگ سازی برای استقرار استانداردهای اعتباربخشی