مسئول واحد:

 الهام زارعی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

سوابق کاری:

مسئول واحد تغذیه بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) گراش از شهریور 98 تا اردیبهشت 99

مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش از سال 99 تا سال 1401

 
 

شرح وظایف واحد تغذیه:

 • ارائه خدمات مشاوره ای براساس دستورالعمل ها، پروتکل ها و استانداردهای ملی و بین المللی
 • تهیه و تدوین فرآیند مشاوره تغذیه جهت بیماران بستری و سرپایی
 • نظارت بر تشکیل فرم ارزیابی اولیه تغذیه ای بیماران بستری
 • ارزیابی تغذیه ای بیماران واجد شرایط براساس فرم های ارزیابی تخصصی اولیه و نهایی و ارائه مشاوره به آنها
 • تکمیل فرم ارزیابی تخصصی تغذیه نهایی و ارائه مشاوره به موارد درخواستی از سوی پزشک
 • برنامه ریزی تغذیه ای و تنظیم رژیم غذایی منحصر به فرد بیمار واجد شرایط
 • توجه به عادات فرهنگی، مذهبی و علایق غذایی بیمار در تنظیم برنامه غذایی بیمار بستری
 • پیگیری روند درمان بیمار بستری با همکاری سایر اعضاء تیم درمان براساس مراقبت تغذیه ای ارائه شده
 • تهیه و تدوین متون آموزشی تغذیه جهت بیماران بستری و سرپایی
 • آموزش بیمار و همراه بیمار در خصوص رژیم غذایی بیمار به شکل حضوری و ثبت در فرم آموزش
 • نظارت بر غذای بیماران از نظر مطابقت با رژیم غذایی تجویز شده
 • تنظیم دستور تهیه گاواژ بیمار واجد شرایط
 • نظارت بر نحوه تهیه محلول های گاواژ و محلول های تجاری مورد نیاز بیماران
 • هماهنگی و همکاری منظم با تیم درمانی (پزشکان و پیراپزشکان) در برنامه ریزی درمان بیماران
 • فعال نمودن کلینیک مشاوره تغذیه و رژیم درمانی بیماران سرپایی