نام بخش :بخش همودیالیز

مسئول علمی بخش:خانم دکتر گریست

سر پرستار بخش:خانم نجیمه قوهستانی

سابقه :13سال

سوابق کاری:

گذراندن 2سال دوران طرح در بخش سی سی یو بیمارستان مطهری مرودشت

1سال پرستار بخش سی سی یو بیمارستان قلب کوثر شیراز

2سال مسئول بخش تالاسمی بیمارستان جوادالائمه شهرستان خرامه

10سال پرستار بخش همودیالیز بیمارستان جواد الائمه شهرستان خرامه

 

شرح وظایف: