مسئول واحد :
 
 
نام و نام خانوادگی:
سمت:
رشته تحصیلی:
تلفن مستقیم:
تلفن داخلی:
مهندس محمد رضا رعنایی پور
مسئول واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات
کارشناس نرم افزار
07132728440
122
سوابق کاری:
     » مسئول واحد فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان خرامه
     » مسئول تحول اداری شبکه بهداشت و درمان خرامه
     » مسئول روابط عمومی بیمارستان خرامه


شرح وظایف واحد:
 
      » وظایف عمومی
      » وظایف حوزه سخت افزار
      » وظایف حوزه شبکه
      » وظایف حوزه اینترنت
      » وظایف حوزه نرم افزار
      » وظایف حوزه اتوماسیون
      » وظایف حوزه مخابرات