مسئول واحد:مرتضی زارعی

مدرک:کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شماره تماس:2728441-0713داخلی158

مکان:بخش اداری ،واحد روانشناسی و مددکاری اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

-(1)سرکشی روزانه به بخش های مختلف بیمارستان با هدف:

*شناسایی وتحت حمایت قردادن بیماران نیازمند به کمک مالی،صعب العلاج،گرو ه های پرخطر وآسیبپذیر(خودکشی،کودک آزازی،همسرآزاری،اختلالات روانی،مشاوره فردی،زوج درمانی) و مشاوره های رشدی در جهت بهتر شدن کیفیت زندگی مددجویان.

*شناسایی بیماران فاقد خانواده وبدسرپرست،سالمندان طرد شده و از کارافتاده،معتاد و شناسایی خانواده آنها جهت حمایت یا تحویل آنها به بهزیستی در جهت ارجاع به خانه های امن،تماس با اور

زانس اجتماعی(123) در مراکز استان جهت پیگیری شرایط این بیماران

*شناسایی افراد فاقد بیمه(آزاد)،راهنمایی و اطلاع رسانی به بیماران یا همراه آنان جهت بیمه ای کردن .

*راهنمایی و اطلاع رسانی به بیماران مصدوم ترافیکی جهت استفاده از ماده(92)،رایگان نمودن هزینه با ارائه کروکی.

*راهنمایی و اقدامات لازم جهت اتباع خارجی در امور بیمه و شناسنامه ای(هویت دار کردن)،دادن تخفیف در هزینه های درمانی.

*همکاری بابیماران بدون همراه یا همراه موثر در امور درمانی و اداری

*شناسایی موارد(کودک آزاری،همسرآزاری،سالمندآزاری،زنان و کودکان بدسرپرست)در معرفی به اورژانس اجتماعی(123) وبهزیستی جهت بررسی حضوری وضعیت خانوادگی و حل مشکل آنها از طریق نهادهای ذیربط.

(2) برقراری روابط و ارتباطات موثر و مستمربا :

*سازمانهای دولتی و حمایتی مانند کمیته امداد،بهزیستی و هلال احمر

*نهادهای غیردولتی و NGOهای فعال

*نهادیهای بینالمللی و صلیب سرخ جهت کمک به اتباع خارجی در امور هویتی و کمک های نقدی و غیرنقدی

*برقراری ارتباط و برگزاری جلسات داخلی با کمیته امداد و بهزیستی جهت تحت پوشش قراردادن مددجویانشان با تخصیص اعتبار مالی

*پیگیری پس از ترخیص بیماران نیازمند با آموزش مصرف صحیح داروها،ارجاعات داده شده روانشناسی و روانپزشکی در جهت بهبود کیفیت زندگی اجتماعی _روانی و روانشناختی

*برقراری ارتباط مناسب و همکاری با مراکز بهداشتی و درمانی دیگر جهت آموزشهای پیشگیرانه و درمانی دیگر در جهت به حداقل رساندن آسیبهای اجتماعی_روانی و جسمی

*رسیدگی به درخواستهای ثبت شده مددکاری اجتماعی و گذاشتن برگ موردی مددکاری اجتماعی مربوط به تخفیفات داده شده،مشاوره های فردی مددکاری،ارجاعات روانشناسی و روانپزشکی در موارد خودکشی ، ضبط معرفی نامه های داده شده به مددجویان جهت نهادهای مختلف و مراکز درمانی وارائه گزارشات به دستگاه های مرتبط(کارشناس مددکاری اجتماعی در علوم پزشزکی،شبکه بهداشت).

* ارائه گزارشارات راند روزانه مددکاری اجتماعی به مدیر مرکز و گرفتن بازخورد جهت بهبود عملکرد.

*گذاشتن برگ موردی مددکاری اجتماعی روی پرونده های بیمار

*ثبت گزارشات راند روزانه بخش ها ی مختلف.

*اطلاع رسانی بازدن نامه به بخش ها ،برگزاری جلسات داخلی و پنفلت در قسمتهای مختلف بیمارستان.

*ثبت پیگیری پس از ترخیص در فرم مربوبوطه.