نام و نام خانوادگی:زهرانجفی

سمت:مسئول حقوق گیرنده خدمت

مدرک:کارشناس پرستاری

تلفن تماس:07132728441-4داخلی 159

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

رضایت سنجی از بیماران وپرسنل

تدوین و بازنگری سالیانه خط مشی های رعایت حقوق گیرندگان خدمت

ارزیابی مستمر سنجه های رعایت حقوق گیرندگان خدمت در حوزه الف) اطلاع رسانی و ارتباطات       ب) تسهیلات و حمایتها

نظارت بر حسن اجرای سنجه های رعایت حقوق گیرندگان خدمت

استخراج نتایج ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن و ارجاع به مسئولین مربوطه

تجزیه و تحلیل نتایج رضایت سنجی، نظرسنجی و ارجاع آن به روسا و سرپرستاران بخشها هر سه ماه یکبار یک بار

    بازدید میدانی از بخش ها و واحدهه