نام و نام خانوادگی:زهرانجفی

سمت:سوپروایزر آموزش به بیمار

مدرک:کارشناس پرستاری

تلفن تماس:07132728441-4داخلی159

 

شرح وظایف:

انجام نیاز سنجی و تعیین اولویت های آموزش به بیمار

-تهیه مطالب و رسانه های آموزشی و کمک اموزشی

-ارزشیابی عملکردکارکنان در ارائه آموزش سلامت

-پایش و ارزیابی مستمر و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش های ارائه شده