امور اداری و عمومی
 
مسئول واحد : خدیجه اشرف
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت
مدت مسئولیت : از سال 96
سوابق کاری :  از سال 89 تا 93 کارشناس روابط عمومی و مدیر داخلی شرکت توسعه
شماره تلفن داخلی :  1111
 
شرح وظایف مسئول کارگزینی :
 • رسیدگی به فرم های پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها
 • تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ،ترمیم حقوق ،مرخصی ،معذوریت،ترفیع،اضافه کار و نظیر ان با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ،تبدیل وضعیت ،ترفیع و بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
 • برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 • اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر
 • استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
 • تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم
 • شرکت در کمسیون ها و جلسات مختلف
 • پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
 • مطالعه قنون و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 • انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روش ها ،آموزش ،طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به مرجع ذی ربط
 • تهیه مجموعه هدف و وظایف و پست های سازمانی و وزارتخانه و یا سازمان متبوع و پیشنهاد آن به مرجع ذیربط جهت تایید
 • تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط
 • انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی
 • تشریک مساعی در تنظیم آیین نامه ها،بخشنامه ها ،و دستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع
 • هماهنگ نمودن فعالیت های واحدهای تابعه با برنامه ها ،هدف های مورد نظر و خطمشی کلی تعیین شده.
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/08
تعداد بازدید:
528
Powered by DorsaPortal